AGENDA

Phiên toàn thể buổi sáng/ Plenary session

8:00 – 8:30

Đón tiếp đại biểu (Registration)

8:30 – 9:00

Phát biểu khai mạc (Opening remarks)

9:00 – 9:30

Prof. Pham Duc Truong - University of Birmingham, United Kingdom
Robotic disassembly: The key to autonomous remanufacturing
Tháo rời robot: Yếu tố then chốt trong tái sản xuất tự điều khiển

9:30 – 10:00

Prof. Sheikh Iqbal Ahamed - Marquette University, USA
Towards Future Smart Health
Hướng đến công nghệ chăm sóc sức khỏe thông minh trong tương lai

10:00 – 10:30

Prof. Lee Joo Ho - Ritsumeikan University, Japan
Aging-Society of Japan and Care Training Assistant Robot CaTARo
Lão hóa dân số tại Nhật Bản và Robot Trợ lý Đào tạo Chăm sóc CaTARo

10:30 – 10:40

MOU Signing

10:40 – 10:50

Group photo

10:50 – 11:10

Tea break + Exhibition

11:10 – 11:40

Prof. Kim Min Jun - Southern Methodist University, USA
Fantastic Voyage: Micro- and Nanorobots Prepare to Advance Medicine
Hành trình tuyệt vời: Vi robot và nanorobot cho dược phẩm tiên tiến

11:40 – 12:10

Prof. Hiroshi Mamitsuka - Kyoto University, Japan
Graph-based Machine Learning
Học máy dựa trên đồ thị

12:10 – 12:40

Prof. Ho Tu Bao - JAIST, Japan
On the AI development of Vietnam in the digital transformation
Về phát triển Trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam trong thời đại chuyển đổi kỹ thuật số

12:40 - 14:00

Lunch time

Phiên song song buổi chiều/ Parallel sessions

14:00 – 16:00

S1.
Sự tương tác giữa Con người và Robot trong thời đại công nghiệp 4.0
(Human-Robot Interaction in Industry 4.0)

S2.
Robot và Trí tuệ nhân tạo cho thành phố thông minh
(Robotics and AI, Applications for smart city)

S3.
Việt Nam trong thời đại Robot và Trí tuệ nhân tạo
(Vietnam in the Era of Robotics and AI)

16:00 – 17:00

Tổng kết hội nghị (Conclusion)

18:30

Gala Dinner for Speakers